Nazwa firmy

mytaxi Polska sp. z o.o.

Zarząd:
Krzysztof Urban, Jonas Gumny

Kontakt:
Tel.: +48 531 996 613 – Warszawa
E-Mail: pomoc@mytaxi.com
ul. Młynarska 42
01-205 Warszawa

Tel.: +48 531 996 328 – Kraków
E-Mail: informacje-prawne@mytaxi.com
ul. Królowej Jadwigi 146
30-212 Kraków

Tel.: +48 531 996 890 – Trójmiasto
E-Mail: informacje-prawne@mytaxi.com
Al. Grunwaldzka 163 
(Budynek Office Island - piętro III)
80-266 Gdańsk
 

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
KRS: 0000423350

Informacje dotyczące rozwiązywania sporów przez internet
Komisja UE utworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów przez internet (tzw. „Platformę OS”). Platforma OS służy jako adres kontaktowy do pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży lub internetowych umów o świadczenie usług. Mogą Państwo uzyskać dostęp do Platformy OS poprzez poniższy link:ec.europa.eu/consumers/odr.
 

Zastrzeżenie

I. Zawartość strony
Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w treści strony. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę niematerialną, materialną i prawną spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, poza przypadkiem, gdyby szkoda taka spowodowana została z winy umyślnej lub w wyniku rażącego zaniedbania. Wszystkie oferowane usługi mogą ulec zmianie i nie są zobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian lub usunięcia części lub całości oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia lub zaprzestania publikacji czasowo lub definitywnie.

II. Odnośniki i linki
Odpowiedzialność za linkowane treści może pojawić się wyłącznie w przypadku gdy autor wiedział o ich zawartości i nie było żadnych przeszkód technicznych, aby zapobiec korzystanie z ich zawartości, jeśli zawartość była bezprawna.Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że zawartość strony nie zawierała bezprawnych treści w momencie gdy linki zostały utworzone. Autor nie ma również żadnego wpływu na bieżący lub przyszły kształt i treść linkowanych stron. Dlatego też autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich linkowanych stron, które zmieniono po utworzeniu łącza. Dotyczy to wszystkich linków i odesłań umieszczonych w autorskich stronach internetowych oraz wszelkich wiadomościach publikowanych przez osoby trzecie w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez niego. Udzielający strony, o których mowa (a nie osoba, tylko odnoszącym się do takiego opublikowane informacje poprzez linki) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści nielegalne, wadliwe lub niekompletne, a w szczególności za straty poniesione poprzez zastosowanie lub niewykorzystania informacji dostarczonych w ten sposób.

III. Prawo autorskie
Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio Prawem Autorskim, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, prawa Unii Europejskiej oraz wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi. Usługodawca informuje, iż poszczególne elementy Treści Serwisu, w tym artykuły, publikacje, broszury, zdjęcia, prezentacje multimedialne, filmy, programy komputerowe stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danego elementu Treści Serwisu, Usługodawca jest uprawniony z majątkowych praw autorskich do Treści Serwisu lub uzyskał stosowaną licencję, pozwalająca na wykorzystanie takich elementów w ramach Serwisu.

IV. Ochrona danych
Przekazane dane osobowe wykorzystywane są przez mytaxi w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia użytkownikowi dostępu do usług i produktów oferowanych przez mytaxi. Przekazane dane osobowe nie będą sprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników oprogramowania i zbierania danych o naszych użytkownikach lub do personalizacji udostępnianego przez nas oprogramowania. Dane tego typu zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z korespondencją pomiędzy Tobą a mytaxi będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub udzielenie informacji.Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego, opracowywania nowych funkcji w ramach świadczonych usług lub oferowanych produktów jak również do ich doskonalenia w celu zwiększania komfortu w korzystaniu ze świadczonych usług lub oferowanych produktów. Wszelka publikacja danych osobowych jest zupełnie dobrowolna.

V. Skuteczność prawna niniejszego zrzeczenia odpowiedzialności
W przypadku gdy części lub poszczególne sformułowania w tym tekście nie spełniają lub są niekompletnie zgodne z obowiązującym prawodawstwem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona..

Share